Takarék Szabad felhasználású Hitel

Takarék Szabad felhasználású Hitel

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Szabad felhasználású Hitel Referencia / Fix 5 / Fix 10?

 

 • Amennyiben kötöttségektől mentesen szeretné finanszírozni pénzügyi terveit, akkor igényelje a piaci kamatozású, ingatlanfedezet mellett nyújtott Takarék Szabad felhasználású Hitel Referencia / Fix 5 / Fix 10 hitelterméket.
 • Választható, 
 • referencia-kamatlábhoz kötött változó, vagy 
 • 5 vagy 10 éves kamatperiódusokban rögzített kamatozás.
 • Hosszú távra rögzített kamatok, ilyen módon kiszámíthatóbbá váló háztartási kiadások.
 • Akár induló hitelintézeti díjak nélkül is a Hirdetményben meghatározott időszakra és feltételekkel, a nevesített induló díjak átvállalásával/ visszatérítésével.

 

2. Milyen célokra igényelhető a Takarék Szabad felhasználású Hitel Referencia / Fix 5 / Fix 10?

 

Ingatlanbiztosíték felajánlása mellett szabadon felhasználható.

 

3. Milyen devizanemben érhető el a Takarék Szabad felhasználású Hitel Referencia / Fix 5 / Fix 10?

 

A Takarék Szabad felhasználású Hitel Referencia / Fix 5 / Fix 10 kizárólag forintban (HUF) igényelhető.

 

4. Mekkora összegű hitel igényelhető?

 

A kölcsön összege: 

 

 • minimum: 1.000.000,- Ft
 • maximum: 50.000.000,- Ft

 

A kölcsön összege az ügyletbe bevont szereplők Hitelintézet által elvégzett hitel - és fizetőképességének vizsgálatától, illetve fedezetként felajánlott ingatlan(ok) - jogszabályi előírások alapján számított – hitelbiztosítéki, illetve kockázati értékétől függ.
A kölcsön összege a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján nem haladhatja meg az ingatlan - Hitelintézet által is elfogadott - forgalmi értékének 80 százalékát.

 

5. A hitel futamideje

 

A kölcsön futamideje legalább 3 év, legfeljebb 30 év.

 

6. A hitelnyújtás általános feltételei:

 

 •  nagykorú, cselekvőképes, fogyasztónak minősülő természetes személy, aki magyar vagy EGT állampolgár és legalább egy hitelszereplő a kölcsön futamidejének lejáratáig nem tölti be a 70. életévét;
 •  legalább 6 hónapja állandó (bejelentett) magyarországi lakóhellyel rendelkezik, 
 •  munkahelyén legalább 3 hónapja folyamatos munkaviszonyban kell állnia, nem állhat próbaidő alatt,
 •  a havi igazolt nettó jövedelme eléri az aktuális nettó minimálbér összegét. vagy az egy háztartásban élő leendő Adós és Adóstárs átlagosan rendelkeznek az aktuális nettó minimálbér 80%-át elérő havi nettó beszámítható jövedelemmel,
 •  kényszereljárás, „magáncsőd” nincs folyamatban és az elmúlt egy évben nem indult ellene,
 • a Központi Hitelinformációs Rendszerben nincs róla nyilvántartott negatív információ,
 • amennyiben az Adós a kölcsön futamidejének lejáratáig betölti a 70. életévét, úgy a kölcsönügyletbe olyan beszámítható jövedelemmel rendelkező, nagykorú Adóstársat/Adóstársakat kell bevonni, akik közül legalább egy nem tölti be a 70. életévét a futamidő lejáratáig;
 •  telefonos előfizetéssel vagy - amennyiben nincs az Igénylő nevén előfizetés, úgy - telefonos elérhetőséggel rendelkezik
 •  megfelel a Hitelintézet által előírt egyéb követelményeknek.

 

7. Fedezetként elfogadható ingatlanok:

 

A hitelügylet fedezeteként csak Magyarország területén elhelyezkedő, természetes személy tulajdonában levő per-, teher- és igénymentes, önállóan forgalomképes ingatlan szolgálhat, melynek műszaki állapota végleges és tulajdonviszonyai rendezettek. Egy kölcsön fedezeteként a Hitelintézet legfeljebb három ingatlant fogad el, melyek forgalmi értéke ingatlanonként legalább 3 millió forint (termőföld és - lakóingatlan mellé kiegészítő fedezetként elfogadható - garázs esetén nincs piaci értékre vonatkozó korlátozás).
A Hitelintézet hitelcéltól függetlenül egységesen az alábbiakban felsorolt típusú ingatlanokat fogadja el fedezetként:

 • Lakóingatlan: 
 • olyan jogerős használatbavételi engedéllyel (fennmaradási engedéllyel) rendelkező épület, melynek építmény státusza telekkönyvileg bejegyzett, függetlenül attól, hogy az lakott vagy lakatlan;
 • Lakás, ikerház, családi ház, sorház, legalább 50%-ban lakófunkcióval rendelkező vegyes funkciójú ingatlan, nem ideértve a tanyát;
 • garázs lakóingatlan mellé kiegészítő fedezetként fogadható el.
 • Építési telek, amely belterületi és lakóingatlan építésére alkalmas, önállóan megközelíthető és ahol a közmű csatlakozási lehetőség adott
 • Termőföld, azaz szántó, legelő, gyep, rét, és legfeljebb 10 %-ig tartalmaz egyéb, nem elfogadott besorolású ingatlanrészt (pl. erdőt) és amelynél a birtoktest minimum 1 ha
 • Tanya, amennyiben lakóingatlan funkcióval rendelkező ingatlanrészt tartalmaz
 • Zártkerti területen lakóingatlanként nyilvántartott épület a földtörvény alóli mentesség igazolás esetén
 • Üdülő/nyaraló
 • Üzlet/iroda
  Osztatlan közös tulajdon esetén ügyvéd/közjegyző által ellenjegyzett használati megosztási megállapodás, vagy e kérdést részletesen szabályozó adásvételi szerződés szükséges, amelyet az ingatlan minden tulajdonosa aláírt és a megállapodásnak tartalmazni kell az önállóan forgalomképességre vonatkozó feltételeket: műszakilag a többi ingatlantól elhatárolt és külön (önálló) bejárattal és közművekkel (külön mérőóra) rendelkezik. 
  Az ingatlanfedezet értékét a Hitelintézet által elfogadott értékbecslő által készített szakértői értékbecslés alapján kell meghatározni, mely nem lehet 30 napnál régebbi.
  A fedezetként bevont ingatlan(ok)ra a Hitelintézet, mint jogosult részére önálló zálogjog és annak biztosítására terhelési és elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre . 
  Felépítménnyel rendelkező ingatlan (kivéve lakás) esetén 90 napnál nem régebbi helyszínrajz vagy térképmásolat csatolása szükséges, melyen az adott felépítmény feltüntetésre került. 
  Fedezetként elfogadható az az ingatlan, amelyen az alábbi terhek/bejegyzések szerepelnek:
 • Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom,
 • munkáltató vagy önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom,
 • egy magyar hitelintézet által bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom megelőző ranghelyen (ugyanazon hitelintézet akár több hitellel is),
 • haszonélvezeti / özvegyi jog abban az esetben, ha a haszonélvező / özvegyi jog jogosultja Adóstársként bevonásra kerül,
 • társasház alapító okirat,
 • elővásárlási jog,
 • szolgalmi jogok.
  Tiltott bejegyzések az ingatlanon: visszavásárlási és vételi jog, végrehajtás, árverés, tartási és életjáradék jog, öröklési jog, használati jog, perfeljegyzés, zárlat, zár alá vétel.

 


További feltétel:

 

 • A Hitelintézet előírhatja Adóstárs bevonását az ügyletbe.
 • A fedezeti ingatlanra az ingatlan újjáépítési értékének megfelelő mértékű, vagyonbiztosítási szerződést kell kötni (kivéve termőföld, építési telek). Az érintett Biztosító által cégszerűen aláírva kiadott Fedezetigazolást kell a Hitelintézet rendelkezésére bocsátani a hitelbiztosítéki záradék bejegyzéséről.
 •  Amennyiben van haszonélvezeti/özvegyi jog az ingatlanon, azt a folyósítást megelőzően töröltetni kell, vagy a haszonélvezeti/özvegyi jog jogosultja Adóstársként bevonásra kerül a kölcsönügyletbe.

 

8. A Takarék Szabad felhasználású Hitel Referencia / Fix 5 / Fix 10 kondíciói (kamat, díjak, jutalékok, költségek)

 

A Hitelintézet által alkalmazott kamatokat, költségeket illetve díjtételeket, azok számítási módját, esedékességét és mértékét valamint az elérhető kedvezményeket és az alkalmazott kamatfelár-változtatási vagy kamatváltoztatási mutatót a mindenkor hatályos Piaci kamatozású lakossági jelzáloghitelekre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
Az elérhető akciókról és kedvezményekről tájékozódjon az aktuális termékhirdetményünkben.

 

Kamatozás feltételei:

 

A Takarék Szabad felhasználású Hitel Referencia / Fix 5 / Fix 10 kamata választható:
a) referencia-kamatlábhoz kötött, változó kamatozással, ahol a hitelkamat = referencia-kamatláb (6 havi BUBOR ) + kamatfelár összege.
Jelen konstrukció keretében a Hitelintézet a hitelt a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett – 6 havi BUBOR – referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és 5 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtja.
A referencia-kamatláb kamatperiódus hossza 6 hónap (naptári 6 havonta változik).
A kamatfelár-kamatperiódus hossza 5 év.
b) 5 éves kamatperiódusokban rögzített kamatozással, amely esetén a hitelkamat az egyes kamatperiódusokon belül állandó, a hitelkamat 5 évente változtatható.
A kamatperiódus hossza 5 év.
c) 10 éves kamatperiódusokban rögzített kamatozással, amely esetén a hitelkamat az egyes kamatperiódusokon belül állandó, a hitelkamat 10 évente változtatható.
A kamatperiódus hossza 10 év.
A Hitelintézet az ügyleti kamat mértékét a hitel futamideje alatt az egyes kamatperiódusok lejáratát követően (azaz az 5 éves kamatfelár-kamatperiódus, illetve az 5 és 10 éves kamatperiódus lejáratát követően) legfeljebb a kölcsönszerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási/kamatváltoztatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja.

 

9. A hitel folyósításának általános feltételei

 

 • 2 millió forint hitelösszegig magánokiratba foglalt kölcsön-, zálog- és biztosítéki szerződés, 
 • 2 millió forintot meghaladó hitelösszeg esetén 
 • érvényes, közokiratba foglalt kölcsön-, zálog- és biztosítéki szerződés vagy 
 • magánokiratba foglalt kölcsön--, zálog- és biztosítéki szerződés, illetve közokiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat;
 • Az illetékes földhivatalnál a Hitelintézet javára a fedezetül felajánlott ingatlan(ok)ra önálló zálogjog alapítása, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyen szerepel;
 • Az Ügyfél a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra legalább tűz és elemi kár kockázatokra a vagyonbiztosítást megkötötte (kivéve építési telek, termőföld), a kötvényt, ajánlatot bemutatta, melyben a Hitelintézet a hitel teljes futamidejére zálogjogosultként feltüntetésre került.
 • A folyósítás legkésőbbi időpontja a kölcsön-, zálog- és biztosítéki szerződés megkötésétől számított 90. nap.

 

A Hitelintézet további folyósítási feltételeket is meghatározhat.

 

10. A hitel folyósítása

 

A kölcsön folyósítására valamennyi folyósítási feltétel teljesítését követően, az ügyfél számlájára történik.

 

11. Törlesztés:

 

A kölcsön törlesztési napját az Ügyfél választhatja meg. A törlesztési nap a hónap 1. és 28. napja közötti bármely nap lehet. 
Annuitásos törlesztés: Az Ügyfél a futamidő alatt havi egyenlő összegű törlesztőrészletet fizet. A fizetendő havi törlesztőrészlet összege megegyezik az annuitásos módszerrel számított tőke és kamat havi részletének összegével.

 

12. Előtörlesztés:


Részleges vagy teljes előtörlesztésre az ügyfél bármikor jogosult. Az előtörlesztési szándékot az Adósnak írásban kell eljuttatnia a Hitelintézethez a pontos összeg és dátum megjelölésével. Az előtörlesztés kért időpontja nem lehet korábbi, mint a kérelemnek a Hitelintézetbe megérkezését követő 10. nap. Amennyiben korábbi időpont szerepel az előtörlesztési kérelmen, úgy legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 10. nap lesz a teljesítés napja.
Előtörlesztési díj: a hatályos Hirdetmény szerint kerül megállapításra

 

További tájékoztatás

 

A kölcsönszerződés feltételeit – kivéve a kamat módosítás jogszabályban meghatározott esetkörét - a Hitelintézet az Ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosíthatja. A kamat tekintetében módosításra csak az erre vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben, feltételekkel és módon van lehetőség. 


Felhívjuk jelen termék iránt érdeklődő Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a jelzáloghitel termékkel kapcsolatos információk összehasonlítását segítő alkalmazások a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhatók. Kérjük, hogy a végleges döntés előtt szíveskedjen a (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem), az ott található alkalmazásokkal (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program stb.) is tájékozódni. 


Kérjük, a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolják meg a háztartásuk teljes teherviselő képességét, vegyék figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket.


Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, kérjük, a részletekről tájékozódjon kirendeltségeinken. A Takarék Szabad felhasználású Hitel Referencia / Fix 5 / Fix 10 termékre vonatkozó további információk és feltételek a Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, a Piaci kamatozású lakossági jelzáloghitelekre vonatkozó hatályos Hirdetményben és a Fogyasztónak nyújtott Jelzáloghitelek Általános Szerződési Feltételeiben találhatóak. A Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja. A lakossági jelzáloghitel konstrukcióról a 69/511-090 telefonszámon érdeklődhet.

Csatolt dokumentumok: