1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Állami támogatás
 4. Adó-visszatérítési támogatás

Adó-visszatérítési támogatás

A hirdetésben szereplő Adó-visszatérítési támogatás Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Az adó-visszatérítési támogatás nyújtását az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

 

Adó-visszatérítési támogatást igényelhet:

 • a legfeljebb 150 nm hasznos alapterületű új lakás vagy a legfeljebb 300 nm hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
 • az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa.(Adó-visszatérítési támogatás telekvásárlásra csak az építési bekerülési költséggel együtt igényelhető, építés hiányában kizárólag telek vásárlására nem igényelhető támogatás.)

 

Az adó-visszatérítési támogatás az alábbi lakáscélok esetén igényelhető:

 • A 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiadott építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal rendelkező új lakás építéséhez.
 • Használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező ingatlan megvásárlását követően annak továbbépítéséhez, ahol az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt („félkész lakásvásárlás”).
 • Építőközösség tagjaként a támogatást az igénylő a felépítendő társasházból az építőközösségi szerződés alapján megállapítható bekerülési költségnek az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti.

 

Általános feltételek

Az adó-visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal a 2015. január 1-én vagy azt követően kiállított számla alapján, de legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető.

A támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló telek, valamint a lakás vagy lakóépület Hitelintézet által elfogadott költségvetés szerinti építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 millió Ft.

Új lakás építése esetén az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelmet a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez. Az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Az adó-visszatérítési támogatás a kérelem benyújtásakor az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.

 

Személyi feltételek
A támogatás igénylésekor személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén az Adó-visszatérítési támogatás nem adható.

 

 • OEP igazolás:

A támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő - házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított kell, hogy legyen - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt -, vagy középfokú oktatási vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat kell, hogy folytasson.

A biztosítotti jogviszonynak legalább 180 napja folyamatosnak kell lenni - ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van. A 180 nap teljesíthető:

- Tbj. 5. §-a szerinti jogviszonnyal (ide nem értve a közfoglalkoztatotti jogviszonyt), vagy

- középfokú oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányokkal vagy

- valamely másik Európai Gazdasági Térség tagállamának társadalombiztosítási rendszere által kiállított és hiteles fordítással igazolt TB igazolással.

 

A biztosítotti jogviszony fennállását a fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatala által a kérelem befogadását megelőzően legfeljebb 30 napnál nem régebbi kiállított igazolással (OEP igazolás) kell igazolni. Az igénylőlap az OEP weboldalán érhető el, melyet – számítógéppel vagy kézzel – kitöltve a fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalához kell benyújtani.

 

A középfokú oktatási vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányokat okirattal vagy büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozattal kell igazolni.

A külföldi biztosítási időszakot az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással és hiteles fordításával kell igazolni.

 

Amennyiben az igénylő ápolási díjban részesül, nem szükséges az OEP igazolás, helyette a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalának ápolási díjat megállapító végleges határozatát kell bemutatnia.

 

Az adó-visszatérítési támogatást az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek is igényelhetik, ebben az esetben a társadalombiztosítási jogviszony igazolásától el kell tekinteni. Az ellátások igénybevételét az igénylő - együttes igénylők esetén legalább az egyik fél - az ellátás megállapításáról rendelkező közigazgatási határozat Hitelintézetnél történő bemutatásával igazolja.

 

2018. március 15-től a munkavállalás vagy tanulás miatt külföldön tartózkodó magyar állampolgárok részére a külföldön szerzett társadalombiztosítási jogviszony igazolása mellett lehetőség nyílik az adó-visszatérítési támogatás igénylésére, amennyiben az igénylő vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

 

 • NAV igazolás:

A támogatást igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása.

Az igénylőknek szerepelniük kell a köztartozásmentes adatbázisban, vagy 30 napnál nem régebbi okirattal, vagy büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozattal kell igazolniuk, hogy az állami adó- és vámhatóságnál (NAV) nincs nyilvántartott köztartozásuk.

 

 • Hatósági bizonyítvány büntetlen előéletről:

Az igénylőnek és házastársának büntetőjogi felelősség vállalásával tett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal igazolnia kell, hogy a Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság nem állapította meg, vagy amennyiben megállapította, az Adó-visszatérítési támogatás igénylésének időpontjában az ehhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

 • A nem magyar állampolgár részére a támogatás a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
 • Az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a Rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában az igénylőket a járási hivatal, a kormányhivatal, a Magyar Államkincstár végleges határozatával vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezte.

 

Tárgyi feltételek
A hitelintézet által elfogadott lakásnak – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján - a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie.

 

a)    Meglevő lakástulajdon:

A támogatás igénylésével összefüggésben a meglevő másik lakástulajdon nem kizáró ok.

 

b)    Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban:

A lakásban csak a támogatott személy(ek) szerezhet(nek) tulajdont (vagy a támogatott személy halála esetén annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa). Az igénylő házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie a támogatással érintett ingatlanban. Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn,, az elfogadható.

 

c)    Számlabenyújtási kötelezettség:

A hitelintézet által elfogadott költségvetés szerinti bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlát kell bemutatni.

Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A min 70%-os számla bemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5 %-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

Az azonos kibocsátó által kiállított számlák esetében, ha a számlák alapján az igénylő által megfizetett általános forgalmi adó mértéke a 2.000.000 Ft-ot meghaladja – az építőanyag vásárlásáról szóló számlák kivételével –, a Hitelintézet csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha a támogatott személy bemutatja a kivitelezővel kötött szerződést is.

Új lakás építése esetén 2015. január 1-én vagy azt követően, de az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható csak el.

 

d)    Lakásbiztosítás:

A magyar állam javára szóló jelzálogbejegyzés időtartamára a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. További információért forduljon a Mohácsi Takarék Bank Zrt. munkatársaihoz, vagy keresse fel a www.csok.takarek.hu honlapot.